PHP

نوع داده بولین در PHP 7.4

Booleanها

یک نوع بولین دارای مقدار TRUE یا FALSE  است.

Syntax

برای مقدار دادن  از کلمات TRUE و FALSE استفاده میشود. در PHP این مقادیر به بزرگ و کوچکی حساس نیست!

<?php
$foo = True; // assign the value TRUE to $foo
?>

به طور معمول ، نتیجه عملیاتی که مقدار بولی را برمی گرداند ، به یک ساختار کنترل منتقل می شود.

<?php
// == is an operator which tests
// equality and returns a boolean
if ($action == "show_version") {
echo "The version is 1.23";
}

// this is not necessary...
if ($show_separators == TRUE) {
echo "&lt;hr&gt;\n";
}

// ...because this can be used with exactly the same meaning:
if ($show_separators) {
echo "&lt;hr&gt;\n";
}
?>;

 

تبدیل به بولین

برای تبدیل صریح یک مقدار به بولی ، از کست های (bool) یا (boolean) استفاده کنید. با این حال ، در اکثر موارد استفاده از کست غیرضروری هستند ، زیرا اگر یک عملگر ، عملکرد یا ساختار کنترل به یک استدلال بولی نیاز داشته باشد ، مقداری به طور خودکار تبدیل می شود.

 

 

هنگام تبدیل به بولی ، مقادیر زیر FALSE در نظر گرفته می شوند:

  • از بولین به بولین  falseهمان falseدر نظر گرفته میشود.
  • از اینتجر یا اعداد صحیح 0 و -0
  • از فلوت یا ممیز شناور -0.0 و 0.0
  • از رشته ها رشته “0”  و رشته خالی “”
  • از آرایه ها یک آرایه با تمام عناصر صفر
  • از NULL و unset variables
  • اشیا simpleXML که از تگهای خالی ایجاد شده اند.

هر مقدار دیگر TRUE درست در نظر گرفته می شود ( شامل resource  و NAN)

هشدار

(-1)مانند هر عدد غیر صفر (منفی یا مثبت)TRUE در نظر گرفته می شود!

 

 

<?php
var_dump((bool) "");        // bool(false)
var_dump((bool) 1);         // bool(true)
var_dump((bool) -2);        // bool(true)
var_dump((bool) "foo");     // bool(true)
var_dump((bool) 2.3e5);     // bool(true)
var_dump((bool) array(12)); // bool(true)
var_dump((bool) array());   // bool(false)
var_dump((bool) "false");   // bool(true)
?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.