درس 4-حذف کاربر در وردپرس

چنانچه مدیر کل بخواهد کاربری را حذف کند به روش عکس های زیر باید عمل کند: اگر کنار چندین کاربر را تیک بزنید میتوانید همزمان چندین کاربر را حذف کنید. … ادامه مطلب